واحد آموزش

به منظور آشنایی دانشجویان در خصوص نحوه تولید و طراحی تابلوهای برق بر اساس درخواست موسسه‌های آموزشی، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی می‌نماید.

همچنین براساس قرارداد و به خواست مشتریان جهت بهره برداری و نگهداری محصولات تولیدی، این شرکت با برگزاری جلسات آموزشی خدمات ارائه می‌نماید.